Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    vờ vĩnh, "đóng kịch" (nghĩa bóng)

    * Các từ tương tự:
    play-acting, play-actor