Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

play-actor /'plei,æktə/  

  • Danh từ
    (nghĩa xấu) kép hát
    người giả dối, người không thành thật, người vờ vịt, người "đóng kịch" (nghĩa bóng)