Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pinafore /'pinəfɔ:[r]/  

  • Danh từ
    áo choàng không tay (mặc cho khỏi bẩn quần áo trong)

    * Các từ tương tự:
    pinafore dress