Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pinafore dress /'pinəfɔ:[r] dres/  

  • Danh từ
    áo ngoài không tay (mặc ngoài áo vệ sinh)