Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

piece-work /'pi:swɜ:k/  

  • Danh từ
    công việc trả theo sản phẩm

    * Các từ tương tự:
    piece-worker