Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

piece-worker /'pi:swɜ:kə[r]/  

  • Danh từ
    công nhân ăn lương theo sản phẩm