Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pianoforte /pi'ænəʊ'fɔ:ti/  /pi'ænəfɔ:ti/

  • Danh từ
    (âm nhạc)
    như piano
    xem piano