Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

phonemic /fə'ni:mik/  

  • Tính từ
    (ngôn ngữ học)
    [thuộc] (âm) vị

    * Các từ tương tự:
    phonemically, phonemicist, phonemics