Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

phonemically /fə'ni:mikli/  

  • Phó từ
    (ngôn ngữ học)
    về mặt (âm) vị [học]