Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perishable /'peri∫əbl/  

 • Tính từ
  dễ hỏng (thực phẩm…)
  perishable food should be stored in a refrigerator
  thực phẩm dễ hỏng phải để tủ lạnh

  * Các từ tương tự:
  perishableness, perishables