Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perishables /'peri∫əblz/  

  • Danh từ
    (số nhiều)
    thực phẩm dễ hỏng