Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perfumer /pə'fju:mə[r]/  

  • Danh từ
    (cách viết khác perfumier) người làm nước hoa
    người bán nước hoa

    * Các từ tương tự:
    perfumery