Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perfumery /pə'fju:məri/  

  • Danh từ
    xưởng làm nước hoa
    cửa hàng bán nước hoa
    sự chế nước hoa; quá trình chế nước hoa