Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pellucid /pe'lju:sid/  

 • Tính từ
  rất trong
  a pellucid stream
  dòng nước rất trong
  rất rõ ràng
  pellucid style
  văn rất rõ ràng

  * Các từ tương tự:
  pellucidity, pellucidly, pellucidness