Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peepbo /'pi:pbəʊ/  

  • Thán từ
    như peekaboo