Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peach-colour /pi:tʃ,kʌlə/  

  • Danh từ
    màu hoa đào

    * Các từ tương tự:
    peach-coloured