Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peach-coloured /pi:tʃ,kʌləd/  

  • Tính từ
    có màu hoa đào