Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pay station /'peistei∫n/  

  • Danh từ
    (Mỹ)
    như pay phone