Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ pay station)
    điện thoại tự động (bỏ đồng tiền vào mà gọi)