Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • hình thái ghép có nghĩa là bệnh: pathogen mầm bệnh

    * Các từ tương tự:
    Path independence, Path of government spending, path[o]-