Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Path of government spending   

  • (Kinh tế) Mô hình cách thức chi tiêu của chính phủ