Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều patellae)
    xương bánh chè

    * Các từ tương tự:
    patellae, patellar, patellate