Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

painter /'peintə[r]/  

 • Danh từ
  thợ sơn
  họa sĩ
  Danh từ
  dây néo (thuyền, tàu)

  * Các từ tương tự:
  painter's colic, painterliness, painterly