Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đã trả mọi thứ tiền đóng góp (cho câu lạc bộ, cho đảng…)
  she is a fully paid-up member of the party
  chị ta là một đảng viên đã đóng mọi thứ tiền cho đảng

  * Các từ tương tự:
  Paid-up capital