Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Vốn đã được huy động+ Phần vốn phát hành của một công ty mà những người góp vốn yêu cầu phải thanh toán