Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

overthrew /əʊvə'θru:/  

  • quá khứ đơn của overthrow