Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outstay /,aut'stei/  

  • Động từ
    ở lại lâu hơn
    outstay all the other guests
    ở lại lâu hơn tất cả người khách khác
    outstay one's welcome