Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

out-of-door /'autəv'dɔ:/  

  • Tính từ
    ngoài trời

    * Các từ tương tự:
    out of doors