Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

opening-time /'əʊpniŋ'taim/  

  • Danh từ
    giờ mở cửa (của quán rượu)

    * Các từ tương tự:
    opening time