Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    giờ mở cửa

    * Các từ tương tự:
    opening-time