Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ontogeny /ɔn'tɔdʤini/  

  • Danh từ
    (sinh vật học)
    sự phát sinh cá thể