Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ontogenesis /'ɔntou'dʤenisis/  

  • Danh từ
    (sinh vật học) sự phát triển cá thể ((như) ontogeny)