Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính có mùi thơm, sự toả hương thơm