Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    trông kỳ cục, trông kỳ quặc; khác thường

    * Các từ tương tự:
    odd-looking