Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

odd-looking /'ɒdlukiŋ/  

  • Tính từ
    trông kỳ cục

    * Các từ tương tự:
    odd looking