Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obstructive /əb'strʌktiv/  

  • Tính từ
    làm tắc; cản trở

    * Các từ tương tự:
    obstructively, obstructiveness