Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obstructively /əb'strʌktivli/  

  • Phó từ
    như là làm tắc;[theo lối] cản trở