Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt của old-age pensioner)
    người hưởng trợ cấp tuổi già

    * Các từ tương tự:
    OAPEC