Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tổ chức các nước A-rập xuất khẩu dầu