Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    chứng thực (chữ ký, giá trị (pháp lý) của một văn bản...); công chứng

    * Các từ tương tự:
    notarized