Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (nói về chứng thư) do công chứng viên lập ra