Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tình trạng bế tắc; tình thế không lối thoát
    (thông tục) thật là bế tắc, thật là vô kế khả thi

    * Các từ tương tự:
    no-good, no(-)go