Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người vô giá trị, người vô tích sự
    vật vô giá trị, vật vô dụng