Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

negation /ni'gei∫n/  

 • Danh từ
  sự phủ nhận, sự phủ định, sự từ chối, sự khước từ
  shaking the head is a sign of negation
  lắc đầu là biểu hiện của từ chối

  * Các từ tương tự:
  negationist