Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người theo chủ nghĩa hư vô
    người phủ nhận