Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thực vật) cải cay, mù tạt
  (cũng mustard powder) bột cải cay
  tương cải cay
  màu cải cay (như màu nước xốt cải cay) màu vàng sẫm
  a mustard [yellowsweater
  áo len chui đầu màu cải cay
  keen as mustard
  xem keen

  * Các từ tương tự:
  mustard gas, mustard-pot