Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hơi cải cay (làm cháy da, dùng trong chiến tranh thế giới I)