Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (viết tắt của miles per hour)
  dặm mỗi giờ
  a 70 mph speed limit
  tốc độ giới hạn 70 dặm mỗi giờ

  * Các từ tương tự:
  Mphil