Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt của Master of Philosophy)
    cao học
    be an Mphil in English
    có bằng cao học về tiếng Anh