Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mother-of-pearl /,mʌðə əv 'pɜ:l/  

  • Danh từ
    xà cừ

    * Các từ tương tự:
    mother of pearl